NetUP IPTV Complex
NetUP IPTV Complex

IPTV Complex is a set of IPTV software and hardware that forms a scalabl...
lees meer ›

VB120 IP Distribution Monitoring Blade
VB120 IP Distribution Monitoring Blade

The VB120 modular BROADCAST PROBE is designed for continuous digital TV ...
lees meer ›

HomeLeveringsvoorwaarden › Leverings- en betalingsvoorwaarden van Media Choice Broadcast Systems

Leverings- en betalingsvoorwaarden van Media Choice Broadcast Systems

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Media Choice Broadcast Systems (SEMEA B.V.)
Geregistreerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden te Naaldwijk onder nummer 53611330.


Art 1. Offertes en toepasselijkheid der voorwaarden

1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze Algemene
Leverings- en Betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie er van
als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

2. Alle offertes worden gedurende 30 dagen gestand gedaan, tenzij de offerte
anders vermeldt. Niettemin kan een offerte te allen tijde worden ingetrokken,
zolang niet de verklaring van een koper, dat hij die offerte wenst te
accepteren, ter kennis van Semea B.V. (hier na genoemd Media Choice
Broadcast Systems) is gekomen.

3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de offerte Media Choice Broadcast Systems heeft bereikt; door deze acceptatie verenigd de koper zich met toepasselijk verklaring van deze Algemene Leverings- en
Betalingsvoorwaarden en doet hij, zo nodig, afstand van een toepasselijk verklaring
van eigen inkoopvoorwaarden.

4. Indien in de acceptatie voorbehouden ten aanzien van, of wijzigingen in de offerte
worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde, de
overeenkomst pas tot stand, indien Media Choice Broadcast Systems aan
de koper bericht heeft gegeven met afwijkingen van de offerte in te stemmen.

5. Wijzigingen in overeenkomsten en afwijkingen van deze Algemene Leverings- en
Betalingsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk
tussen koper en Media Choice Broadcast Systems zijn overeengekomen.

Art. 2. Verzending

1. De goederen zullen door Media Choice Broadcast Systems bezorgd
worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats
of plaatsen op de wij ze als is overeengekomen. Indien niets is overeengekomen
omtrent de wijze van vervoer, dan wordt deze door Media Choice Broadcast Systems
bepaald. De kosten van het verzekerde vervoer komen voor rekening van de koper.

2. Indien er gerede twijfel bij Media Choice Broadcast Systems bestaat
omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is Media Choice Broadcast
Systems bevoegd om,  zo nodig  in afwijking van het geen is overeengekomen,
de bezorging van goederen als beschreven in lid 1 uit te stellen, tot dat de
volledige koopsom met eventuele bij komende kosten is voldaan dan wel naar
genoegen van Media Choice Broadcast Systems zekerheid voor de betaling
daarvan is gesteld.

Art. 3. Eigendomsovergang en risico

1. Het risico voor de goederen en, behoudens het gestelde in lid 2 van dit
artikel, de eigendom gaan op de koper over bij aflevering.

2. Media Choice Broadcast Systems behoudt zich het volledige eigendom
van de goederen voor tot de koper aan al zijn verplichtingen jegens Media
Choice Broadcast Systems heeft voldaan.

Art. 4. Leveringstijd

1. Media Choice Broadcast Systems zal de goederen leveren uiterlijk op
de laatste dag van de leveringstermijn die bepaald is in de overeenkomst. Indien
een leveringstermijn is overeengekomen, dan vangt deze aan op datum waar op Media
Choice Broadcast Systems de order heeft bevestigd.

2. De in lid 1 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode of het
leveringstijdstip wordt uitgesteld tot het eind van de periode, gedurende welke
Media Choice Broadcast Systems door overmacht is verhinderd aan haar
verplichtingen te voldoen. Van de toestand der overmacht stelt Media Choice 
Broadcast Systems de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte. Voorts zal zij
naar beste vermogen tracht en de verlenging of het uitstel zo gering mogelijk
te doen zijn.

Art. 5. Overmacht

1. Onverminderd de aan Media Choice Broadcast Systems ingevolge art. 4
lid 2 of anderszins toekomende rechten heeft Media Choice Broadcast Systems
het recht in geval van overmacht om zonder rechterlijke tussenkomst de
overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen zonder tot enige
schadevergoeding of garantie gehouden te zijn.

2. Van overmacht aan de zijde van Media Choice Broadcast Systems is
sprake, indien Media Choice Broadcast Systems na het sluiten van de
overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of
aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, oproer, molest, brand, water schade, overstroming, werkstaking,
bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen,
overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de leveringen van
energie, opslag- of transport problemen dan wel vertraagde levering, door welke
oorzaak dan ook, van tijdig bestelde materialen, grond- of hulpstoffen,
onderdelen of diensten, alles zowel in het bedrijf van Media Choice Broadcast
Systems als bij toeleveranciers van Media Choice Broadcast Systems
voor goederen of diensten en voorts ten gevolge van alle overige oorzaken van
dergelijke aard buiten de schuld en onafhankelijk van de wil van Media Choice Broadcast Systems ontstaan.

Art. 6. Reclame en garantie

1. De koper dient de door Media Choice Broadcast Systems geleverde c.q.
gerepareerde goederen terstond na ontvangst te keuren. Eventuele reclames
dienen binnen 14 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk bij Media Choice
Broadcast Systems te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze
termijn wordt de koper geacht het geleverde c.q. gerepareerde te hebben
goedgekeurd.

2. Media Choice Broadcast Systems verleent garantie op de goederen voor
gebreken ten gevolge van fabricagefout en tijdens een periode van 1 jaar na
aflevering van de goederen. Deze garantieplicht vervalt indien het gebrek het
gevolg is van het feit, dat de koper de goederen gebruikt in strijd met de
daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout
maakt, of indien de koper of derden wijzigingen in de goederen aanbrengen dan
wel het gebrek hebben gerepareerd of hebben geprobeerd te repareren zonder
schriftelijke toestemming van Media Choice Broadcast Systems.

3. In geval van een door Media Choice Broadcast Systems aanvaarde reclame of
beroep op de garantie zijn de verplichtingen van Media Choice Broadcast Systems
beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van
dat goed of van een onderdeel er van, een en ander ter beoordeling van Media Choice
Broadcast Systems onder voorwaarde dat het gebrekkige goed of
onderdeel er van, op verzoek van Media Choice Broadcast Systems, aan Media Choice
Broadcast Systems. wordt toegezonden op kosten van de koper.

4. Goederen of onderdelen daarvan, die ingevolge de bepalingen van dit artikel
worden vervangen, worden eigendom van Media Choice Broadcast Systems. 

Art. 7. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Media Choice Broadcast Systems is uitdrukkelijk
beperkt tot nakoming van de bovenomschreven garantieplicht behalve voor zover
deze beperking van aansprakelijkheid in strijd zou zijn met de goede trouw. In
dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de bedragen
waarvoor Media Choice Broadcast Systems zich voor deze aansprakelijkheid
heeft verzekerd, Iedere andere aanspraak van de koper wegens directe of
indirecte schade waaronder bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan,
alsmede iedere vordering van de koper tot vernietiging of ontbinding der
overeenkomst is uitgesloten. De koper zal Media Choice Broadcast Systems
vrijwaren tegen alle aanspraken van derden wegens handelingen of verzuimen van Media
Choice Broadcast Systems in verband met de uitvoering van de overeenkomst of
wegens ondeugdelijke levering. Het in dit artikel bepaalde is mede bedongen ten
behoeve van personeel van Media Choice Broadcast Systems en anderen, die
door haar bij de montage of fabricage van de goederen of bij de uitvoering van
de overeenkomst worden ingeschakeld.

Art. 8. Software en documentatie

1. Software programma's en de daarbij behorende documentatie mogen slechts
gebruikt worden als onderdeel en ten dienste van de goederen waarmee zij door Media
Choice Broadcast Systems geleverd werden. Het is de koper niet toegestaan de
programma's te reproduceren of te veranderen. Het reproduceren van de
documentatie mag niet geschieden dan na voorafgaande schriftelijke toestemming
van Media Choice Broadcast Systems. De koper zal de programma's of de
documentatie, in welke vorm dan ook, niet aan derden op welke wijze dan ook
beschikbaar stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Media
Choice Broadcast Systems.

2. Op alle tekeningen, concepten, schema's, ontwerpen, publicaties en
andere bescheiden afkomstig van Media Choice Broadcast Systems behoudt zij
alle rechten. Deze bescheiden of hun inhoud mogen zonder voorafgaande
toestemming van Media Choice Broadcast Systems noch geheel noch
gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, ter beschikking van derden worden gesteld
of gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor ze worden verstrekt. Het
verstrekken van deze technische gegevens, alsmede van adviezen of instructies
door Media Choice Broadcast Systems mag niet worden beschouwd als het geven
van garantie of het verlenen van licentierechten.

Art. 9. Prijs en betaling

1. De koper is verplicht alle door hem verschuldigde bedragen binnen 14 dagen
na dagtekening van de factuur te voldoen op de door Media Choice Broadcast
Systems aan te geven wijze. Hij is niet bevoegd op deze bedragen enig
bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

2. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn voldoet aan zijn
betalingsverplichtingen, zal hij vanaf het einde van die betalingstermijn
zonder sommatie of ingebrekestelling in gebreke zijn en vanaf dat tijdstip
wettelijke rente verschuldigd zijn over het verschuldigde bedrag.

3. Met ingang van het tijdstip vermeld in lid 2 zal koper de kosten van
invordering, zowel in als buiten rechte gemaakt, verschuldigd zijn, waar bij de
buitengerechtelijke kost en worden vast gesteld op ten minste 15% van het
factuur bedrag, met een minimum van € 115; koper zal laatstbedoelde kosten
voldoen zonder dat een specificatie door Semea Broadcast Technologies B.V.
vereist is.

Art. 10. Ontbinding

1. Onverminderd het bepaalde in art. 9 heeft Media Choice Broadcast Systems
het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, dan wel de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, indien de koper Niet, niet tijdig of niet
behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge deze overeenkomst om welke
reden dan ook, dan wel indien de koper voorlopige surseance van betaling
aanvraagt, zijn faillissement door hemzelf of derden wordt aangevraagd, zijn
bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt gestaakt, of de koper door beslaglegging
of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen
verliest.

2. De koper is in geval van ontbinding van de overeenkomst aansprakelijk voor
de door Media Choice Broadcast Systems geleden schade, inclusief schade
wegens winstderving. De vorderingen van Media Choice Broadcast Systems op de
koper worden in geval van ontbinding onmiddellijk opeisbaar. Media Choice
Broadcast Systems zal alsdan de uitvoering van haar eventuele verplichtingen
kunnen opschorten tot dat de koper aan zijn verplichtingen heef t voldaan.

Art. 11. Toepasselijk recht

De overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. 

 

 

Zoeken

Follow us!